تبلیغات
دانشجوی حقوق - نحوه انتخاب ، پذیرش و صدور پروانه وکالت دادگستری در ایران

دانشجوی حقوق

مقدمه روال عادی صدور پروانه وکالت دادگستری ، برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های حقوقی ، به صورت شرکت در امتحانات سالیانه و طی مراحل گزینش اداری و سپس صدورپروانه کارآموزی وکالت و بعد از طی دوره کارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار ، پروانه وکالت پایه یک دادگستری اعطاء میگردد.

لکن حسب مقررات موجود ، ممکن است اشخاصی که دارای سابقه کاری حقوقی یا قضائی هستند ، از طی دوره کارآموزی یا تمامی مقدمات مذکور معاف باشند و مستقیما پروانه پایه یک وکالت دادگستری برای ایشان صادر گردد . بنابر این طرق کلی پذیرش و اعطاء پروانه وکالت به یکی از سه جهت ذیل ممکن است :

الف : آزمون ورودی ( متقاضیان عادی ، دارندگان مدرک کارشناسی حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )
ج : مشمولان تبصره یک ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( دارندگان پایه قضائی )

الف : آزمون ورودی
در حال حاضر ، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ کانونهای وکلای دادگستری ( فعلا یازدهگانه ) هر سال بطور مشترک و همزمان اقدام به برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت می نمایند .

سوالات ، در سطح منابع درسی دوره کارشناسی حقوق و بر اساس متون قانونی معتبر ، بصورت تستی و چهار جوابی میباشد .

مواد امتحانی و ضرایب آن :
آئین دادرسی مدنی با ضریب ۳
حقوق مدنی با ضریب ۳
آئین دادرسی کیفری با ضریب ۲
حقوق تجارت با ضریب ۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲
اصول استنباط با ضریب ۱

آزمون ورودی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با همکاری کانونهای وکلای دادگستری ، در آخرین جمعه مهرماه هرسال برگزار می شود .

نمونه کامل سوالات آزمون ورودی وکالت ، معمولا در کتابفروشی های حقوقی ، به صورت سالانه و یا دورههای چند ساله ، قابل تهیه میباشد .

ثبت نام از کلیه متقاضیان ، در مردادماه هرسال ، از طریق آگهی منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل می آید . متقاضیان باید در مهلت معین شده ، بعد از تکمیل فرم منتشره و پیوست کردن کپی مدارک مورد نیاز به همراه عکس ، درخواست شرکت در آزمون را تکمیل و ارسال نمایند .

تعداد و میزان کارآموز پذیرفته شده برای هر کانون ، به هنگام ثبت نام اعلام می شود .

این تعداد به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مربوط میباشد .

شرایط متقاضیان برای ثبت نام :
۱ – دارابودن دانشنامه معتبر لیسانس حقوق قضائی یا بالاتر حقوق ( از دانشکده های حقوق داخل یاخارج کشور که مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری باشد ) یافقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی ودانشگاهی با تائید مرجع صالح .

۲ – سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه کارآموزی نباید در استان تهران بیشتراز ۴۰سال وسایر استانها بیشتراز ۵۰ سال باشد .

۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادرمی شودکه دارای شرایط مندرج درقانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ونیزسایر مقررات باشند .

مدت کارآموزی :
مدت کارآموزی هجده ماه تمام می باشد ، مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق و مشمولین بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود .

آئین نامه تکالیف و وظایف دوره کارآموزی در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

اختبار :
پس از اتمام دوره دوره کارآموزی و انجام تکالیف مربوط به آن ، اختبار بصورت کتبی و شفاهی از موارد درسی زیربعمل می آید :

حقوق مدنی – آئین دارسی مدنی – آئین دادرسی کیفری حقوق تجارت – حقوق جزای عمومی واختصاصی – حـقوق ثبت و امور حسبی .

نمونه کامل سوالات اختبار سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

کارآموزان پس از موفقیت در اختبار کتبی و شفاهی ، پروانه پایه یک وکالت اخذ می کنند .

ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )

شرایط :
۱ – دارا بودن لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال .

۲ – پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ونهادها ونیروهای مسلح ( مقدم بر لیسانس ) .

۳ – داشتن سی سال سابقه خدمت .

۴ – بازنشستگی بعد از سال ۱۳۷۳ .

مدت کارآموزی مشمولین بند د ماده ۸ مذکور ، نصف مدت سایر کارآموزان ( ۹ماه ) میباشد . تکالیف و وظایف کارآموزی این افراد همانند سایر کار آموزان میباشد .

پس ازپایان دوره کارآموزی وانجام تکالیف مربوط به آن اختبار ، با سایر کارآموزان بعمل می آید .

ج : مشمولان تبصره یک ماده۸ لایحه استقلال کانون . ( دارندگان پایه قضائی )
۱ ) اشخاصی که حداقل دارای دو سال سابقه و خدمت قضائی باشند به شرط :

۱ – دارا بودن دانشنامه لیسانس .
۲ – دو سال سابقه خدمت قضائی .

این متقاضیان از انجام تکالیف دوره کارآموزی معاف هستند ودر اولین اختباربا سایر کاآموزان شرکت خواهند کرد و پس از شرکت و قبولی در اختبار پروانه پایه یک وکالت برای آنان صادر خواهدشد .

۲ ) متقاضیان صدور پروانه پایه یک وکالت ۱ – ۲ ) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شرایط متقاضیان پروانه پایه یک وکالت دادگستری را به شرح زیر بیان کرده است :

الف : کسانی که دارای ۱۰سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائی بوده و حداقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

ب : کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد .

ج : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند .

۲ –۲ ) قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح که مقرر می دارد :

افسران نیروهای مسلح که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلامصوب اسفند۱۳۳۳ می توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند وکانون وکلای دادگستری به این قبیل افراد پروانه وکالت درجه یک اعطا خواهد کرد .

الف : دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق .
ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالی ویا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر :
۱ – رئیس وعضو دادکاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار .
۲ – دادستان ارتش و معاون او .
۳ – رئیس و عضو دادگاه نظامی .
۴ – دادستان ، دادیار ، بازپرس ، ومعاون بازپرس ومعاون بازپرس نظامی .

http://iranbar.com

سوال: آیا دانشجوی کارشناسی ارشد می تواند بدون کارت معافیت نظام وظیفه در آزمون وکالت شرکت کند؟

پاسخ: تبصره بند هـ بخش ۳ آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی : دانشجویان ذکور مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۵ به بعد و دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۸۴ به بعد در صورت ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر سال ورود در گواهی مذکور می توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند.(لیکن به هر حال تسلیم پروانه وکالت پایه یک به افراد مشمول این تبصره پس از پایان دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت معافیت دائم یا پایان خدمت خواهد بود).

منبع: سایت حقوقی حقوق امروز

نظرات() 
http://www.magcloud.com/user/bankssherwood49
شنبه 12 مرداد 1398 03:49 ق.ظ
This post will help the internet people for building up new weblog or
even a weblog from start to end.
http://urls.wcl.co.com/bionativeketocost57889
شنبه 1 تیر 1398 11:39 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative.
I am going to watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!
https://bionativeketo.podbean.com/e/what-is-bionative-keto/
جمعه 31 خرداد 1398 07:13 ب.ظ
Hello.This article was extremely motivating, especially because I was looking for
thoughts on this subject last Thursday.
wie bekomme ich rezept fur viagra
جمعه 17 خرداد 1398 07:11 ب.ظ

It's amazing to visit this site and reading the views of all colleagues regarding this paragraph, while I am also eager of getting experience.
https://led-displays.ru/suo
شنبه 17 فروردین 1398 08:13 ق.ظ
エルメスコピー,バッグコピー,財布コピー,時計コピー, ベルトコピー,指輪コピー,キーケースコピー
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 06:22 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
acheter cialis kamagra when will generic cialis be available cialis 5 mg para diabeticos price cialis wal mart pharmacy where to buy cialis in ontario comprar cialis 10 espa241a buy cialis online nz cialis dosage amounts cialis pills in singapore cialis farmacias guadalajara
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:11 ب.ظ

You reported it adequately.
cialis professional from usa cialis 5 mg buy weblink price cialis bulk cialis we use it cialis online store cialis 5 mg we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost bulk cialis what is cialis
Cialisval
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:19 ب.ظ

Beneficial postings. Appreciate it!
tadalafil generic tadalafil 10 mg cialis 20 mg effectiveness legalidad de comprar cialis what is cialis cialis australian price i recommend cialis generico online cialis cialis cipla best buy cialis tablets
hemp
پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:35 ب.ظ
این اولین بازدید من در اینجا است و من واقعا خوشحالم که همه را در یک مکان خواندنی کنم.
std screening
شنبه 18 شهریور 1396 10:01 ب.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و می خواستم بگویم
که واقعا از پست های وبلاگ شما گشت و گذار لذت بردم.
در هر صورت من به اشتراک شما اشتراک می کنم و امیدوارم دوباره به زودی نوشتید!
psychic phone reading
شنبه 18 شهریور 1396 08:25 ب.ظ
سلام، تو کار خوبی انجام دادی من قطعا digg آن و شخصا توصیه به دوستان من.
من اطمینان دارم که از این وب سایت بهره مند می شوند.
free std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 07:57 ب.ظ
سلام، فقط می خواستم بگم، من از این مقاله لذت بردم. بامزه بود.
در حال ارسال پست!
http://MarceneMarionneaux.hatenablog.com/
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:29 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital
to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
How can I increase my height after 18?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:40 ب.ظ
Good day I am so delighted I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyways I
am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round
entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over
it all at the minute but I have bookmarked it and also added
your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read much more, Please do keep up the awesome work.
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 12:59 ق.ظ
Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog
world but I'm trying to get started and set up my own. Do you
require any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
http://shaundaendersbe.hatenablog.com/
جمعه 13 مرداد 1396 03:53 ب.ظ
Post writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write if not it is complex to write.
chaturbate generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:58 ب.ظ
Very rapidly this site will be famous amid all blogging viewers,
due to it's pleasant posts
Shaunte
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the
shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
topic but I had to tell someone!
home std test kit
جمعه 2 تیر 1396 05:09 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه کار کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق
به من مؤمن متاسفانه تنها
برای while. من این مشکل خود را با فراز
در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
که شما که می توانید انجام من
را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
Willy
پنجشنبه 4 خرداد 1396 02:06 ب.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Edgardo)
https://goo.gl/1BRMNm
ландшафтный дизайн - Edgardo -
https://goo.gl/d3CAeR
ландшафтный дизайн
https://goo.gl/RYjnER
Alonzo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:58 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility
but I figured I'd post to let you know. The style and design look great
though! Hope you get the problem solved soon. Many
thanks
Florida
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:20 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog
like this one today.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:03 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you're a great author.
I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage you to definitely continue
your great posts, have a nice day!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:46 ق.ظ
What's up to every one, since I am in fact keen of reading this weblog's post
to be updated on a regular basis. It contains good data.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :